Protokoll fört vid bystämma med Åkerö Byalag tisdagen den 27 januari 2004 på Walléngården

 

Närvarande: 17 bybor enligt närvarolista (bilaga 1)

 

§1  Ordförande Gunnar Olsson hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

Parentation. De bybor som avlidit under år 2003 hedras med en tyst minut.

 

§2  Förslaget till dagordning godkänns.

 

§3  Till ordförande för stämman utses Gunnar Olsson.

 

§4  Till sekreterare för stämman utses Agneta Magnusson.

 

§5  Till justeringsmän utses Jan Magnusson och Lars Gudmundson.

 

§6  Stämman förklaras vara i laga ordning utlyst.

 

§7  Protokoll från föregående bystämma läses upp och läggs till handlingarna.

 

§8  Styrelsens verksamhetsberättelse läses upp och läggs till handlingarna (bilaga 2).

 

§9  Kassörens årsredovisning läses upp och kommenteras: Kassabehållning 2003 01 01: 8.158:48, 2003 12 31: 8.705:69. Årets ränta 86:71.  Efter reglering av skuld 150:- är årets överskott: 397:21.

 

§10 Revisorernas berättelse med förslag om fullständig ansvarsfrihet för kassören och styrelsen läses upp. Stämman beslutar enligt revisorernas förslag.

 

§11-17 Stadgeenliga val av ordförande och övriga styrelseledamöter och sammankallande och ledamöter i tjärn-, strand- och festkommittéerna samt valberedning och revisorer förrättas enligt valberedningens förslag (bilaga 3).

Förändringar för året är följande:

I festkommittén har Lena Karlén och Sonja Jönses avsagt sig omval. Håkan Billander kvarstår. De nyvalda Stina Axelsson (sammankallande), Hillevi Skoglund (vald på 1 år), Helena Hedlund och Ulrika Jobs-Flinth (vald på 1 år) hälsas välkomna. Stämman godkänner valberedningens förslag att festkommittén utökas till fem personer.

Till valberedningen sker nyval på 1 år av Laila Spik som ersätter Stina Axelsson, som nu ingår i festkommittén.

Ove Östberg ersätter Georg Flinth som ordinarie revisor. Till ny revisorssuppleant väljs

Anna Prytz.

 

§18 Kommittéernas förslag och önskemål inför kommande verksamhetsår.

Inga förslag har inkommit.

 

§ 19 Övriga frågor

 

Diskussion fördes om den tilltagande stranderosionen.

Det ris som nu ligger mellan strandstigen och vattnet föreslås få ligga kvar som skydd.

Övrigt ris kan tas om hand vid en gemensam vårstädningsdag, då vi också eldar ris och grillar korv på sjöbotten!

 

Inom strandområdet har alltför många stora träd vuxit upp. Här fordras en varsam och sakkunnig gallring för att undvika erosion och ge utrymme för önskvärd vegetation. Strandkommittén får i uppdrag att tillsammans med Gunnar Olsson och Lars Backlund upprätta en konkret plan för hur denna gallring skall gå till.

 

Det finns intresse för att åter starta en bycirkel. Margareta Lindquist (Knubb) gav som exempel glimtar av historien bakom några av husen på södra Åkerö. De som vill delta uppmanas att anmäla sig till Gunnar Olsson.

 

Olämplig tippning av grovt trädgårdsavfall har upprepade gånger gjorts på kommunal mark vid nedre delen av Siljegårdsvägen. Styrelsen kommer att diskutera lämplig åtgärd med kommunen.

 

Byalaget har fått en förfrågan om det finns intresse för gemensam upphandling av el. Stämman anser inte att detta är en angelägenhet för byalaget, utan råder de som är intresserade att snarast ta direkt kontakt med Ljusk Sven Eriksson (tel. 0247-145 35, e-post: ljusk.sven@swipnet.se).

 

§20 Ordförande Gunnar Olsson tackar de närvarande för visat intresse och förklarar årets bystämma avslutad.

 

Vid protokollet

 

 

Agneta Magnusson

 

 

Justeras

 

 

 

Gunnar Olsson                     Jan Magnusson                    Lars Gudmundson