Protokoll fört vid bystämma med Åkerö Byalag söndagen den 30 januari 2005 kl.16 på Walléngården

 

Närvarande: 24 bybor enligt närvarolista (bilaga 1)

 

§1 Ordförande Gunnar Olsson hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

 

Parentation.

Till minnet av de bybor som avlidit under året manar Lennart Persson till stillhet och eftertanke och läser de tre sista verserna av den välkända sommarpsalmen som inleds med ”En vänlig grönska”. Därefter hedras de avlidna med en tyst minut.

 

§2 Förslaget till dagordning godkänns.

 

§3 Till ordförande för stämman utses Gunnar Olsson.

 

§4 Till sekreterare för stämman utses Agneta Magnusson.

 

§5 Till justerare utses Inga-Britt Hedbys Björklund och Lars Gudmundsson.

 

§6 Stämman förklaras vara i laga ordning utlyst genom anslag på byns anslagstavlor och lappar i brevlådorna 20/1.

 

§7 Protokoll från föregående års bystämma läses upp och läggs till handlingarna.

 

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 2) läses traditionsenligt upp av Inga-Britt Hedbys Björklund, godkänns och läggs till handlingarna.

 

§9 Kassörens årsredovisning (bilaga 3) läses upp och kommenteras: speciellt glädjande är att lotteri, korvförsäljning och kollekt vid midsommarfirandet givit 3.265:50 i nettointäkt.

Vi årets början var saldot på byalagets bankkonto 8.705:69, vid årets slut 10.468:76.

 

§10 Revisorernas berättelse (bilaga 4) med förslag om fullständig ansvarsfrihet för kassören och styrelsen läses upp. Stämman beslutar enligt revisorernas förslag.

 

§11-16 Stadgeenliga val av styrelseledamöter, revisorer och sammankallande och ledamöter i tjärn-, strand- och festkommittéerna förrättas enligt valberedningens förslag.

 

Styrelsen

Omval på två år: Bengt Hallström, vice ordförande och Agneta Magnusson, sekreterare.

Nyval på två år: Alf Wigren, suppleant.

 

Revisor

Omval på två år: Anders Flinth

 

Tjärnkommitté

Omval på två år: Håkan Sundberg, sammankallande

 

Strandkommitté

Nyval på två år: Bengt Larsson, då Leif Haglund avsagt sig omval.

Omval på två år: Hans Lång

Sven Spik, sammankallande

 

Festkommitté

Omval två år: Hillevi Skoglund och Ulrika Jobs-Flinth

 

§ 17 Val av valberedning.

Stämman väljer Laila Spik, omval på två år.

Karin Påvels-Jensen har avsagt sig omval, men kvarstår till dess styrelsen hittat ersättare.

(förteckning över samtliga förtroendevalda, se bilaga 5)

 

§18 Kommittérnas förslag och önskemål inför kommande verksamhetsår.

 

Festkommittén

30/4 Valborgsmässoeld önskas vid stranden eller på lämplig plats i byn för lugnt familjefirande. Lappar kan delas ut i byns brevlådor, sångtexter tryckas upp mm.

Stämman tycker idén är god. Festkommittén får i uppdrag att söka lämplig eldningsplats. Bålet får enbart bestå av trädgårdsavfall.

1/7 Familjearrangemang kring byns midsommarfirande i likhet med förra året uppmuntras!

17-18/12 Liten julmarknad med och för barn planeras kring byns gran ca 4:e advent på eftermiddagen kl. 16-18.

Byvandring med ledning av äldre bybor önskas under försommar, sommar och tidigt höst.

Ett förslag läggs om sommarkafé i lilla skalan drivet av ungdomar. Festkommittén får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för detta.

 

§19 Övriga frågor

 

Åkerö byalags hemsida presenteras av Bengt Hallström. Historik, bilder och aktuell information kan nu sökas på www.akerobyalag.leksand.nu.

 

Gallring vid Åkerö tjärn och på Åkersön

Leksands kommun har för avsikt att göra området till ett naturreservat för vilket den också beviljats statligt bidrag. Vi kan därför inte, utan att först ha kommit överens med kommunen, besluta och genomföra röjningsarbeten inom området. Styrelsen kommer därför snarast möjligt kalla Åsa Rydell vid kommunens miljökontor till ett samrådsmöte.

 

Tippning av avfall vid Siljegårdvägen påtalades vid förra bystämman. Gunnar Olsson ansåg, efter att själv ha granskat platsen, att det då inte fanns anledning att vidta några omedelbara åtgärder. Vi bör dock hålla uppsikt över området och ingripa om nerskräpning upptäcks.

 

Sjöns Malte Jonsson föreslår att byalaget skall ordna grusning av Sjöåkersvägen, vars underhåll ej faller under kommunens ansvar. Kostnader och möjlighet för detta skall undersökas.

 

Gunnar Olsson meddelar att byalaget fått förfrågan om försäljning av en bit av samfälligheten intill ”Vattbacken” i Knubbvägens förlängning. Förfrågan lämnas utan åtgärd.

 

Carin Palmcrantz meddelar att hon av kommunen beviljats bygglov för ett enplanshus på 84 kvm på plats som byalaget accepterat och som ej stör promenadstig längs vattnet.

 

Ljusk Sven Eriksson kommenterar verksamhetsberättelsens ”stöld ur bilar”: Pensionärsrådet i Leksand är oroat och föreslår nattpatrullering med bil. Ett seminarium i samarbete med  Brottsförebyggande rådet kommer att genomföras i Siljansnäs 30/3. Byalagets styrelse får förtroendet att följa frågan.

 

§ 20 Ordförande Gunnar Olsson tackar de närvarande och förklarar årets bystämma avslutad.

 

I en paus mellan §17 och §18 serverades kaffe med dopp av festkommittén!

 

Vid protokollet

 

 

 

 

Agneta Magnusson                                    Gunnar Olsson

sekreterare                                                ordförande

 

 

Justeras

 

 

 

 

Inga-Britt Hedbys Björklund                      Lars Gudmundsson