ÅKERÖ BYALAG           

 

Protokoll fört vid bystämma söndagen den 28 januari 2007 kl.16 på Walléngården

 

Närvarande: 27 bybor enligt närvarolista (bilaga 1)

 

§1. Ordförande Gunnar Olsson hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

Parentation. Efter en tyst minut läser Bo Jacobsson Per Lagerkvists dikt ”Det är vackrast när det skymmer” till minne av de bybor som avlidit under året.

 

§2. Förslaget till dagordning godkänns.

 

§3. Till ordförande för stämman väljs Gunnar Olsson.

 

§4. Till sekreterare för stämman väljs Agneta Magnusson.

 

§5. Till justerare väljs Inga-Britt Björklund och Anna Lokander.

 

§6. Stämman förklaras vara i laga ordning utlyst genom anslag på byns anslagstavlor 4/1, lappar i brevlådorna 7-9/1 samt på byalagets hemsida.

 

§7. Protokoll från föregående års bystämma läses upp och läggs till handlingarna.

 

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006 (bilaga 2) läses traditionsenligt upp av Inga-Britt Hedbys Björklund, godkänns och läggs till handlingarna.

 

§9. Kassörens årsredovisning (bilaga 3) läses upp. Årets underskott på 809,71 beror på flera annonser i Leksandsbladet. Vid årets slut var byalagets samlade tillgångar 12.661, 65.

Under året har byalaget ombesörjt den ekonomiska förvaltningen för Leksands Byavakt: se separat redovisning (bilaga 4).

 

§10. Revisionsberättelsen (bilaga 5) med förslag om fullständig ansvarsfrihet för kassören och styrelsen läses upp. Stämman beslutar enligt revisorns förslag.

 

§11-16. Stadgeenliga val av styrelseledamöter och revisorer samt ledamöter och sammankallande i kommittéerna. Val av valberedning.

 

Styrelsen

Omval på två år: Bengt Hallström vice ordförande, Alf Vigren, suppleant.

Nyval på två år: Jan Magnusson, sekreterare, ersätter Agneta Magnusson som avsagt sig omval.

 

Strand- och tjärnkommittén

Hans Lång har avsagt sig uppdraget.

Nyval på två år: Mats Lind.

Omval på två år: Håkan Sundberg, Bengt Larsson.

Lennart Persson utses som sammankallande.

 

Festkommittén

Omval på två år: Hillevi Skoglund, Ulrika Jobs-Flinth.

Valberedning

Omval av Laila Spik, sammankallande på två år.

 

Revisor

Omval på två år: Anders Flinth.

 

Förteckning över samtliga förtroendevalda: se bilaga 6.

 

§17. Kommittéernas förslag och önskemål inför kommande verksamhetsår.

Festkommittén

Festkommittén planerar att anordna valborgsmässofirande, midsommarfest fredag efter midsommarafton och en julmarknad.

 

Tjärn- och strandkommittén 

Strandområdet håller på att växa igen. Lennart Persson önskar att en plan utarbetas för gallring av sly och träd i det känsliga området. Det är av stor vikt att miljöträd och jordbindande växtlighet sparas. Förhoppningsvis kan berörda markägare samverka till att fler öppna siktlinjer skapas från åkrarna ut över sjön.

Albeståndet vid stranden åldras och behöver glesas ur för att släppa upp unga träd och därmed åstadkomma en jämnare åldersfördelning.

Gunnar Olsson påpekar att planering måste ske i nära samarbete med miljökontoret speciellt

p g a den stora erosionsrisken.

Byalaget ställer sig positivt till en gallring  och hoppas att många kan hjälpa till i det långsiktiga arbetet.

 

Bengt Hallström informerar om att byalaget söker bidrag från fonderade bygdemedel för en förundersökning av erosionsskador på vid badstranden och strandområdet intill. Ansökan avser konsulthjälp för bedömning av hur man skall kunna få en varaktig lösning på problemen. Först därefter söks medel för konkreta åtgärder.

 

§18. Övriga frågor

Tre motioner har inkommit från Margareta Troive-Hallström rörande Trädgårdsodlarföreningen Ravinen, ”byloppis” och om hur vi i fortsättningen skall kalla byborna till stämmor och arrangemang (bilaga 7).

 

Trädgårdsföreningen Ravinen

Trädgårdsföreningen kan vara på väg att upplösas och i motionen föreslås att byalaget i så fall övertar verksamheten i en ny kommitté. Byalaget instämmer i förslaget att det ligger i byns intresse att bybor och andra kommuninnevånare, som t ex ”nya svenskar” erbjuds kolonilotter. Beslut tas att den fortsatta hanteringen av frågan hänskjuts till bystyrelsen.

 

Loppmarknad vid majstångsplatsen

Stämman ställer sig positiv till att Håkan Sundberg och Leif Haglund tillsammans med bystyrelsen arrangerar en ”byloppis” på majstångsplatsen under juli månad.

Familjen Axelssons marknadsstånd förvaras i härbret på majstångsplatsen och kan förhoppningsvis användas.

 

Former för information till byborna

Tidigare har annonsering på byns anslagstavlor ansetts tillräcklig. Den har på senare år utökats med lappar i bybornas brevlådor väster om Järnavägen. Stämman instämmer i förslaget att det är viktigt att även byborna i övriga delar av Åkerö – Lisselby och Nya Källbergsområdet – skall få känna sig delaktiga i byns verksamhet.

Stämman beslutar att i fortsättningen annonsera i Leksandsbladet, på byns befintliga anslagstavlor och på byalagets hemsida www.akerobyalag.leksand.nu.

 

Björsgården

Eva Liljas informerar om att Maria Liljas Stålhandske och Ulf Stålhandske köpt Björsgården och att de där, i kulturföreningen Omnikulturs regi, planerar att öppna galleri, hantverksbutik och café till sommaren. Bystyrelsen hälsar välkommen till byn.

 

Åkrarna

Efter den extra bystämman 21 september, då styrelsen erhöll enhälligt mandat att arbeta mot all byggnation på åkrarna, inlämnades till byggnads- och trafiknämnden i Leksand 17 oktober en hemställan om återtagande av beslut rörande planprogram för åkermark på Åkerö samt önskemål om dialog kring byggnadsfrågor och markutnyttjande i Åkerö (Se hela skrivelsen: www.akerobyalag.leksand.nu) Denna hemställan har inte besvarats under året.

Vid byggnadsnämndens möte 25 januari 2007 överlämnade företrädare för bystyrelsen, Gunnar Olsson, Bengt Hallström och Agneta Magnusson, 993 namnunderskrifter som stöder byns arbete mot all byggnation på åkrarna samt hemställan om åtgärder till skydd  för Åkerös sjönära odlingslandskap (Se vidare byns hemsida). Namnlistor och skrivelse mottogs av byggnadsnämndens ordförande Aarno Magnusson och kommunfullmäktiges ordförande Bo Pettersson. Bo Pettersson uttrycker en önskan att diskutera frågan vid möte med byalaget.

Vid dagens bystämma framkommer önskemål att denna diskussion skall föras vid en extra bystämma. Styrelsen anser dock att den har mandat att själv föra byns talan i denna fråga.

 

Skrivelser till byggnadsnämnden mot byggnation på åkrarna har också sänts in av LRF Leksand och av åkrarnas brukare Lars-Åke Olhans och Hans-Olof Näs.

 

Byavakt

Fler personer behövs till nattpatrullering med bil. Ta kontakt med Lars Storén tel. 132 53,

e-post: lars.storen@swipnet.se.

 

§20. Ordförande Gunnar Olsson tackar de närvarande och förklarar årets bystämma avslutad.

 

I en paus serverade festkommitténs Helena Hedlund kaffe med bröd!

 

Vid protokollet

 

 

Agneta Magnusson                                    Gunnar Olsson

Sekreterare                                                Ordförande

 

 

Justeras

 

 

 

Inga-Britt Björklund                                   Anna Lokander

 

Bilagorna bifogas originalprotokollet.

 

Hem