VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅKERÖ BYALAG ,  år  2006

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
 

Ordförande:

Gunnar Olsson

Vice ordförande:

Bengt Hallström

Sekreterare:

Agneta Magnusson

Kassör:   

Roger Arvids

Ledamot:

Lena Billander

Suppleant:

Karin Stigsdotter-Uusma

Suppleant:

Alf Vigren

 

Vi har under året, förutom ordinarie bystämman, haft en extra bystämma och sex styrelsemöten.
Därutöver har vi haft informella kontakter via telefon och e-post varvid vissa beslut kunnat fattas.

Den extra stämman, den 21 september i Folkhögskolans gymnastiksal, anordnades av styrelsen för att bl. a. ge Margareta Åslund, samhällsbyggnadschef inom kommunen, tillfälle att informera om kommunens byggplaner på Sjöåkrarna och Pellasåkern samt höra stämmodeltagarnas åsikter om planerna.

Resultatet blev ett enhälligt beslut om att bebyggelse på åkrarna bör förhindras och styrelsen fick mandat att fritt agera i ärendet.
Att motståndet mot att bebygga åkrarna är stort framgår av de protestlistor som skrivits på av bybor, andra leksandsbor,  personer från andra orter i Sverige samt utlandet - vid årsskiftet kunde vi redovisa 993 underskrifter. Listorna kommer att överlämnas till kommunen i januari 2007.

På byalagets hemsida, www.akerobyalag.leksand.nu , återges protokoll, vår skrivelse till kommunen m.m. En del uppgifter finns även uppsatta på den nya anslagstavlan, vid Nygårdsvägens förlängning mot de aktuella åkrarna.

Beträffande anslagstavlan som sattes upp den 6 december så har den ritats av Franz Hardinger och tillverkats av Olle Wiktorsson Åkerö Snickeri som även bidrog med virket till stommen. Skivan skänktes av NECO och stolphållarna av Jan Magnusson. Målningen av tavlan utfördes gratis av Hans Loman. För montering på plats svarade Jan Magnusson, Lars Backlund och Gunnar Olsson.
Tavlan har temporärt försetts med belysning varvid elkostnaderna sponsras av Stefan och Åsa
Jonsson.

Åkerödagen, i samarbete med Friluftsfrämjandet firades på Folkhögskolan, söndagen den 12 november 2006, med utställning i Wallénsalen samt tipspromenad med korvgrillning anordnad av Friluftsfrämjandet. Dessutom deltog Fågelklubben genom att informera om fågelmatning.
Denna första Åkerödag besöktes av ca 100 personer och tankarna är att det skall bli ett traditionellt och årligt arrangemang.

På utställningen kunde man studera, skrivelser, ägarförteckningar, kartor mm, rörande åkrarna som kommunen vill exploatera. Materialet var omfattande och det behövdes sex skärmväggar för att få plats med allt.

Album med fotografier från Åkerö, som lånats från kulturhusets samling, fångade mångas intresse och väckte en hel del minnen bland de äldre besökarna vilket framgick av de diskussioner som fördes bland pärmarna.

Strand- och tjärnkommittén Hans Lång, Håkan Sundberg, Lennart Persson, Bengt Larsson. 
Badplatsen
Badstranden blir mindre och mindre p.g.a. erosion. Den höga vattennivån i december i kombination med starka vindar förstörde flera meter av stranden.
Något måste göras och vi har därför, i samråd med Åsa Rydell på miljökontoret, ansökt om bidrag ur fonderade Bygdemedel.
Eventuellt bidrag skall användas till att anlita experthjälp för förslag till åtgärder för återställande och verksamt skydd mot erosionsskador. Vidare skall rasrisker i slänten mellan Folkhögskolan och älven undersökas.

Under sommaren har en del gallring längs stigen och vid badplatsen gjorts av Lennart Persson.

Tjärnen
Skurflotten sjösattes och togs upp i vanlig ordning, vår resp höst, av Håkan Sundberg, Lars Backlund och Gunnar Olsson.
Wittenströms, som äger stugan vid tjärnen, bidrar till den vackra miljön i området genom att, förutom att visa upp en välskött tomt, regelbundet klippa gräs längs vägen och i området vid skurflotte och torkställ.

Då kommunen planerar att göra Åkersön och området runt tjärnen till naturreservat inbjöd Miljökontoret – Åsa Rydell –  alla intresserade till området, lördagen den 28 oktober, för information om tänkt skötselplan mm. Ett 40-tal personer deltog i ”träffen” där Åsa och Skogsstyrelsens Lasse Dahlkvist informerade bl.a. om förekommande artrikedom och fågelliv. Vid slogboden bjöds på kaffe/saft med bulle.

Festkommittén Stina Axelsson, Hillevi Skoglund, Håkan Billander, Ulrika Jobs-Flint och Helena Hedlund
Kommittén har varit mycket aktiv och, i år liksom föregående år, genomfört valborgsmässofirande, midsommarfirande och julmarknad.
Vårfirande
I stället för majbrasa firades våren på badplatsen där Håkan Billander ordnat med ”korgar” som det eldades i. En talrik samling åkeröbor välkomnades av Helena Hedlund varpå hon och Stina Axelsson ledde allsång  - ”Vintern rasat ut” och ”Vårvindar friska”.
I väntan på att mörkret skulle falla gavs tillfälle till samvaro och upptagande av bidrag till det fyrverkeri vi väntade på.
När tidpunkten bedömdes lämplig avslutades firandet med ett stort och mycket uppskattat fyrverkeri, liksom förra året, anordnat av Anders Skoglund och Mattias Hysing.
Midsommarfirande/majstångsresning – fredagen den 30 juni  kl 1800
Den 26 juni togs stången ned, nu som de närmast föregående två åren, med hjälp av Åkerö Snickeris skogstraktor manövrerad av Bo Wiktorsson.
Fredag förmiddag hämtades löv från kraftledningsområdet söder om byn av Lars Gudmundson, Lars Backlund och Gunnar Olsson. Tillsammans med löven och blommorna, som samlats in av flera unga och äldre damer,  kläddes stången av ett antal ungdomar, mest flickor, som med minimal inblandning av äldre klarade ”jobbet” galant.

Majstångsresningen började som brukligt med att de som svarade för musiken tågade in på området. Antalet musikanter var ovanligt stort, sju stycken nämligen gruppen Dalalåtar - Jan Lindroth, Kjell Reistedt och Berndt Pettersson - samt Bengt och Tua Hallström, Karin Bond och Yngve Hilding.

Helena Hedlund, kvällens speaker, hälsade därpå de ca 150 festbesökarna välkomna och berättade om kvällens aktiviteter varpå majstångsresningen genomfördes under ledning av Bo Jacobsson. Roger Arvids såg samtidigt till att besökarna kunde lägga slantar och sedlar i kollekthatten. Några riktigt unga bybor passade på att sälja lotter till dagens lotteri.

När stången kommit på plats hölls tal av Barbro Trum, som nyligen flyttat till Åkerö och nybyggd villa vid Wallénvägen.

Efter talet var det dags för sedvanliga ringlekar ledda av Margareta Jacobsson, dragkamp, lotteridragning med vinstutdelning mm. Håkan och Lena Billander sålde korv och läsk.
Förutom dessa förannonserade aktiviteter erbjöds de yngre barnen att rida på två fina hästar ledda av Stina Axelsson döttrar, Frida och Kajsa.
Besökarna, som nog varit mycket flera om inte match från fotbolls-VM samtidigt visades i TV,  fick uppleva en trevlig  afton i vackert vädret, sol och 24 grader varmt.
Det ekonomiska utfallet av lott- och korvförsäljning tillsammans med kollekten blev, liksom föregående år, mycket bra. Hur bra framgår av kassarapporten.

Följande har skänkt priser till lotteriet: Leksaksaffären, Gezelius Tobak & Papper, Nils Skoglund AB och Shell – Bröderna Olsson.

Den 10:e juli drabbades majstången av några kraftiga vindbyar varvid toppen med kula och vimpel bröts av från stången. Förmodligen går det att sätta tillbaks delarna på en någon decimeter kortare stång.

Julgran
Årets gran, som hämtades från Igelberget, var skänkt av Gunnar Siljeman. För hämtning och uppsättning svarade Per-Elis Esters, Lars Backlund, Håkan Sundberg och Gunnar Olsson.  Vid uppsättningen anslöt även Sven Spik.

Julmarknad – söndagen den 17 december
Marknaden inleddes kl 16.00 med trumpetmusik av Marcus Högås.
Liksom förra året var majstångsplatsen upplyst av julgranen, ljusslingor, ett otal brinnande marschaller och värmande ”eldkorgar”. Marschaller fanns dessutom längs byvägarna där gårdsägarna placerat sådana vid sina infarter.
På marknaden såldes tjockbulla, smycken, julgranar, julkransar, ved, hantverk, pyssel, julstänger, kaffe mm. Håkan och Lena Billander svarade för byalagets försäljning av varm korv med bröd.

Gratis hästskjuts runt byn erbjöds främst för att roa de unga besökarna. Hästekipaget kördes av Grop Folke Persson.
I härbret kunde man besöka jultomten och framföra sina julklappsönskningar. Bakom masken på den gemytlige tomten doldes, liksom förra året,
Ove Östberg.
Hur det gick ihop ekonomiskt framgår av kassörens redovisning.

Bycirkel: Ingen ledare därför ingen verksamhet.

Övrigt

Byvandringar
Den 16 augusti och den 16 september anordnades byvandringar med
Lars Jönses. De båda vandringarna lockade sammanlagt drygt hundra personer som imponerades av Lars kunskaper om byns och gårdarnas historia samt hans sätt att förmedla sina kunskaper.

Insatser utöver det vanliga
Den 23 juli drabbades vi av ett kraftigt oväder med häftiga hagelskurar som orsakade många skador på hus och egendom. Även byallmänningen Vattubacken - Knubbvägens förlängning mot stranden –  skadades då vattenmassorna, som flödade ner för backen, tog med sig stora delar av vägmaterialet. Skadorna reparerades av Göran Mattsson utan krav på ersättning.  Han fick hålla på 2-3 timmar och använda sig av två olika maskiner.

Många är vi som sommarvandrar längs den gräsklippta stigen över åkrarna – Nygårdsvägens förlängning mot Sjöåkersvägen – och någon har väl funderat över vem det är som  sköter klippningen. Efter viss utredning kan avslöjas att klipparen är Lennart Persson.

Affärsetablering
Till många bybors besvikelse tvingades Tempo, den enda livsmedelsaffären i byn, att stånga p.g.a. konkurs. Sista öppetdagen var lördagen den 18 februari.
Efter att i tio månader varit utan matbutik har vi fått uppleva att vi återigen kan handla i byn. Lördagen den 16 december öppnades den nya butiken ”Time” i delvis samma lokaler som Tempo. I den nya butiken, som erbjuder ett mer begränsat sortiment än Tempo, kan man förutom att handla matvaror inhandla tidningar, tobaksvaror, fika, korv med bröd och/eller en lättare måltid samt hyra videofilmer.
Öppethållande tiderna är otroligt långa 06.00-23.00 – kanske kunde butiken heta ”sixeleven”.

Posten
Under december månad, någon dag före Times etablering, flyttade Posten postbehandlingsdelen, Företagscenter och boxavdelningen från posthuset i Noret till Åkerö Centrum.

Styrelsen tackar alla som  hjälpt till vid våra aktiviteter och/eller på annat sätt  stött verksamheten.


För styrelsen


Gunnar Olsson
Ordförande

 

Hem