PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BYSTÄMMA MED ÅKERÖ BYALAG

med anledning av byggplaner för åkrarna på Åkerö

21 september 2006 kl.19 på Leksands folkhögskola

 

Närvarande: 69 bybor (enligt närvarolista, bil.1) samt 6 inbjudna talare och åhörare;

totalt 75 personer.

 

§1 Byalagets ordförande Gunnar Olsson hälsar välkommen och öppnar stämman.

 

§2 Val av ordförande för stämman

Till mötesordförande väljs Bengt Hallström.

 

§3 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare väljs Agneta Magnusson.

 

§4 Val av två protokolljusterare

Till protokolljusterare väljs Mats Lind och Margareta Brolin.

 

§5 Fastställande av dagordning

Förslaget till dagordning godkänns.

 

§6 Godkännande av röstlängd

Närvarolistan med namn och adress godkänns som röstlängd.

 

§7 Fråga om stämman är i laga tid utlyst

Stämman förklaras vara i laga tid utlyst genom annons i Leksandsbladet 14 september 2006.

 

§8 Historisk bakgrund och tidigare byggplaner

Inbjudne antikvarie Lars Jönses inleder med en exposé illustrerad med bilder och kartor över hur Åkerö i kombination med Noret utvecklats genom tiderna. Tidiga kultåkrar, plats för järnframställning, tillsammans med Barkdalsåkrarna viktiga odlingsytor med hög kulturell status genom många sekler. Sambandet mellan sjön, åkrarna, bebyggelsen och kyrkan har hela tiden varit tydligt och landskapets särprägel väl bibehållen. Från 1950-talet har åkrarna vid upprepade tillfällen hotats av bebyggelse och byns invånare organiserat protester mot planerna  1980, 1982, 1989 och 1991.

 

§9 Aktuella byggplaner för åkrarna

Margaretha Åslund, chef för Samhällsbyggnadskontoret i Leksand, inleder med att redogöra för det uppdrag byggnadsnämnden givit Samhällsbyggnadskontoret. Kommunen gör nu offensiva satsningar för att få fler människor och företag att flytta till Leksand. Speciellt prioriteras attraktiva nya bostäder nära centrum, nära vatten och med utsikt. Åkerö är ett av de områden som nu studeras.

Uppdraget just nu är att utforma ett planprogram för hela åkermarken. Därefter kommer alla intressenter genom brev, Leksandsbladet och kommunens hemsida att kallas till samråd. Resultatet sammanställs till en redogörelse som tillställs kommunens politiker. Därefter vidtar arbete med att utforma detaljplan.

 

§10 Diskussion – frågor och svar

Fråga: Bygge på åkermark? Hittills har ingen by berövats sin åkermark. Inget svar.

 

Fråga: Tidplanen för processen?

Svar från Margaretha Åslund: Planprogrammet kommer att genomföras under hösten och vintern, samråd under våren.

 

Frågor om att kommunen under flera år försökt köpa upp mark på åkrarna.

Svar från Margaretha Åslund: Politikerna har för ca 3 år sedan givit Samhällsbyggnadskontoret i uppgift att köpa upp mark på åkrarna söder om Knubbvägen och på åkermark utmed bebyggelsen på Åkerövägen.

Kommunen arbetar på både kort och lång sikt. Kommunen samlar på sig mark för att kunna expandera eller byta till sig annan mark även för andra ändamål än för bostäder.

 

Frågor om tidigare utfästelser från kommunen att framtida byggen inte skall ske.

Svar från Margaretha Åslund: Förutsättningarna och politiska löften ändras med tiden.

 

Frågor om attraktiva bostäder: Attraktiva för vem? För nyinflyttade miljonärer? När mycket av Åkerös särart försvinner blir området mindre attraktivt för byborna.

Svar från Margaretha Åslund: Marknadsläget avgör tomtpriset.

 

Fråga: Vilka politiker har givit Samhällsbyggnadskontoret detta uppdrag?

Oklart uppfattat svar från Margaretha Åslund: Plankommittén och/eller byggnadsnämnden.

 

Fråga om ett plantillstånd kan överklagas.

Svar från Ronny Svensson: Först när ärendet kommit till detaljplanestadiet kan det formellt överklagas. Byalaget rekommenderas dock att vara mycket aktivt redan nu.

 

Flera önskemål förs fram om att byalaget snarast bör träffa  den av kommunstyrelsen tillsatta plankommittén och även byggnadsnämnden för att lägga fram sin synpunkter.

 

Lars Jönses: Leksand skiljer sig från andra kommuner vad gäller särpräglade kulturmiljöer, en fantastisk tillgång för ett samhälle. Hoppas inte Leksand nu begår ett stort irreversibelt misstag.

 

Ronny Svensson, Norets byalag: Om Åkerö byalag beslutar sig för att arbeta mot byggnation på åkrarna kommer Norets byalag att stödja detta. Även LRF Leksand kommer att genom brev till Leksands kommun förorda ett aktivt jordbruk på åkrarna.

Åkerö byalag ges också rådet att ta initiativet och självt, efter samråd med alla bybor och de bönder som brukar marken, ge kommunen förslag om hur byns mark skall användas. Denna modell för långtidsplanering har med framgång tillämpats i Hedemora. Samråd mellan byalagen föreslås med avsikt att skapa en egen framtidsbild i byarna och att befästa denna i kommunens översiktplan.

 

Fråga om samordning med Åkersön.

Svar från Gunnar Olsson: Samarbete pågår redan med kommunekolog Åsa Rydell, som 28 oktober kommer att bjuda in alla bybor till exkursion i området och då presentera planer om naturreservat mm.

 

§§11 Fråga om mandat för styrelsen

Stämman ger enhälligt styrelsen mandat att fortsätta arbeta mot all byggnation på åkrarna på Åkerö.

Listor med upprop för bevarande av åkrarna delas ut till mötesdeltagarna. (Bil. 2 och 3)

 

§12 Stämman avslutas

Bengt Hallström tackar de närvarande och avslutar stämman.

 

Stämman kompletterades med en skärmutställning med kartor, ägarförteckning, bilder, tidningsartiklar, protokoll mm.

 

Vid protokollet

 

 

 

Agneta Magnusson                                                          Bengt Hallström

sekreterare                                                                      ordförande

 

Justeras:

 

 

 

 

Mats Lind                                                                        Margareta Brolin