VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅKERÖ BYALAG , år 2003

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande:   Gunnar Olsson
Vice ordförande:   Bengt Hallström
Sekreterare:   Agneta Magnusson
Kassör:    Roger Arvids
Ledamot:   Lena Billander
Suppleant:    Karin Uusma
Suppleant:    Eva Grotander

Styrelsen har under året, förutom bystämman, haft två sammanträden.

Kommittéernas verksamhet:

Strandkommittén - Leif Haglund, Sven Spik och Hans Lång.

Erosionsskador
Högen med sprängsten, bestående av ett billass som tippats i anslutning till badplatsen, har fördelats på tre eroderade platser längs stranden. Arbetet genomfördes med grävmaskin av Göran Mattson, tidigt på vårvintern då marken var ordentligt frusen. Göran gjorde, den för oss mycket värdefulla, insatsen utan krav på ersättning.

Stigen
På försommaren kunde vi notera att stigen som smalnat av väsentligt, p g a uppväxande sly, buskar och tistlar, helt plötsligt förvandlats till en ca 2 m bred  ”väg”. Efter en del forskning kunde konstateras att den positiva förvandlingen orsakats av Lennart Persson som på egen hand röjt upp på båda sidor om stigen och hela sträckan från ravinen till badplatsen.

Gallring
Kommunen har nu genomfört gallring på sina delar av stranden. Det som sågats omkull ligger dock kvar och skräpar till mångas förtret. Vi planerar därför att, vid lämplig tidpunkt under våren, kalla så många bybor som möjligt för att gemensamt samla ihop och bränna ”skräpet”.

Badplatsen
Stora delar av den populära badplatsen har spolats bort och fortsätter att minska då hårda nordvästvindar obehindrat når stranden. Kommunen är ägare till marken och borde ha intresse av att vidta åtgärder för att förhindra ytterligare skador. Hans Karlström som, inom kommunen, arbetar med miljöfrågor är medveten om förhållandena men kanske behövs det lite påtryckningar från byns sida.

Festkommittén – Lena Karlén, Sonja Jönses och Håkan Billander.

Majstången togs ner en vecka tidigare än brukligt för målning och utbyte av några tillbehör – åtgärder som gjordes av Lars Backlund och Gunnar Olsson. Ny vimpel sponsrades av Åkessons Bilcenter AB.

Majstångsresningen – fredagen den 27 juni.

Kl 10 på fm inträffade ett häftigt åskväder med ymnigt regn och detta just vid den tidpunkt Lars Gudmundson, Bo Jacobsson, Lars Backlund och Gunnar Olsson planerat att åka till skogs för att hämta björksly. Lyckligtvis gick ovädret snabbt över och planerna kunde, något försenade, fullföljas i en regnblöt terräng.

Uppehållsvädret höll i sig resten av dagen och eftermiddagen inleddes med att intresserade och aktiva bybor formade insamlade blommor och löv till kransar, hjärtan och buketter samt fäste dem på stången. Glädjande var att några unga flickor, i år liksom föregående år, med iver deltog i ”pyntarbetet”.

Majstångsresningen inleddes av våra musikanter – Jan och Sofia Lindroth, Bengt Hallström samt Ove Östberg – då de musicerande tågade in på området. Bo Jacobsson hälsade därpå alla välkomna och informerade samtidigt lite om byalagets verksamhet och betydelsen av en frikostig kollekt som tacksamt tas emot av vår kassör Roger Arvids.

Stången restes sedan under sedvanlig ledning av Bo Jacobsson varpå Agneta Magnusson höll ett tal där hon bl a framförde sin förtjusning över vår bygds vackra natur och våra kulturella traditioner. Då hon tidigare, på Skansen i Stockholm, arbetat med kulturfrågor och har stort intresse därav föll det sig naturligt att hon fortsatte med att berätta om, och göra jämförelser mellan, olika kulturer och firanden. (Utskrift av talet finns bevarat bland byns handlingar)

Efter talet spelades det upp till avslutande ringdans som leddes av Doris Östberg och Margareta Jacobsson.

Tack vare att Leif Haglund ordnat med högtalaranläggning nådde tal och musik fram till alla, även de som höll sig en bit på avstånd.         

Julgran
Årets julgran erhölls av Franz Hardinger och hämtades, lördagen den 29 nov, från växtplatsen på hans gård vid Björkvägen. Transporten gjordes med fordon tillhörande Åkerö Snickeri varpå granen försågs med belysning, anpassades för att passa in i hålet och restes av Gunnar Siljeman med sitt vajerspel.
Övriga, som deltog i arbetet, var Gunnar Olsson, Lars Backlund, Håkan Sundberg, Per-Elis Esters och Lars Gudmundson.

 Värt att berätta kan vara att någon, under de ca 45 minuter vi var borta för att hämta granen, passade på att ta Siljemans cykel som placerats mot en av björkarna längs Åkerövägen.  Förövaren har dock, i någon mån, lindrat sitt brott genom att på söndagen ställa tillbaka cykeln där den togs.

Tjärnkommittén - Håkan Sundberg och Ulf Wiklund.

Skurflotten har i vanlig ordning ”sjösatts” på våren och tagits upp under senhösten.

I övrigt sköts området på bästa sätt av ägarna till stugan vid tjärnen.  De klipper gräset och håller snyggt  även utanför den egna tomten. Byalagets tacksamhet för deras insatser har muntligt framförts av Gunnar Olsson.

Bycirkel

Ingen verksamhet har förekommit. Vi har inom styrelsen diskuterat ärendet varvid framkommit några idéer om hur man skulle kunna gå till väga för att komma igång på allvar.

Forskning och dokumentation, som vi ännu inte tagit del av, har gjorts om Södra Åkerö av Margareta Lindqvist (Knubb). Vi bör försöka påverka Margareta att, med sina erfarenheter och kunskaper, engagera sig i och för en aktiv bycirkel.

Övrigt

Förra året påtalades att åkermarken utmed Sjöåkersvägen inte nyttjades på bästa sätt.
I år har vi dock kunnat vandra mellan böljande sädesfält och detta tack vare att delar av marken nu brukas av den driftige Lars-Åke Olhans.

En skrivelser ”Till alla Åkeröbor” har delats ut i postlådorna efter initiativ och genomförande av Agneta Magnusson. I skrivelsen berättas bl a om byalagets verksamhet (stadgarna § 1 – 3) och om vilka som ingår i styrelsen. Främsta syftet med skrivelsen var att sprida kännedom om byalagets existens och att påverka flera att delta i vår verksamhet – gärna med nya idéer och förslag om aktiviteter till byns fromma.

Om våra traditioner skall kunna fortleva under kommande generationer krävs engagemang från ungdomar inom byn. Förhoppningsvis fortsätter flickorna, som deltog så aktivt med majstångsprydningen, vara intresserade av byalagets verksamheter och att deras intresse ”smittar av sig” på flera flickor och pojkar. För att trygga byalagets framtida existens borde några kreativa, idérika och intresserade ungdomar erbjudas att delta och ha funktioner i styrelse och kommittéer.

Styrelsen tackar alla som  hjälpt till vid våra aktiviteter och/eller på annat sätt  stött verksamheten, vars syfte är att tillvarata byns kulturella  intressen.

 

För styrelsen

 

K Gunnar Olsson 

Ordförande