VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅKERÖ BYALAG  år 2004

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

 

Ordförande: 

Gunnar Olsson

Vice ordförande:

Bengt Hallström

Sekreterare:

Agneta Magnusson

Kassör:

Roger Arvids

Ledamot:

Lena Billander

Suppleant:

Karin Uusma

Suppleant:

Eva Grotander

 

Styrelsen har under året, förutom bystämman, haft tre sammanträden.

Kommittéernas verksamhet:

 

Strandkommittén - Leif Haglund, Sven Spik och Hans Lång.

Gallring

Efter att kommunen, under föregående år, gallrat ut en del sly på sina marker har ytterligare gallring genomförts, främst på privatägd mark men även där kommunen gallrat mindre än vad vi kommit överens om.

Lennart Persson med familj och närstående genomförde, under en vecka i mitten av mars, ett  stort och  beundransvärt arbete med gallring samt transport  av grövre virke till avläggningsplatser vid Sjöåkersvägen och Siljegårdsvägen.  Från avläggningsplatserna fick den som var intresserad hämta det som önskades. Härvid tömdes nästan två avläggningsplatser och vad som sedan fanns kvar erbjöds till Bo Wiktorsson,  Åkerö Snickeri AB,  mot att han svarade för borttransport snarast möjligt efter att Sjöåkersvägen torkat upp och blivit farbar med skogstraktor. Erbjudandet antogs och det krävdes två vändor för att få med allt.

Efter ovannämnda gallringar och transporter återstod att samla ihop och bränna massor av kvistar och sly i områdena  längs strandstigen. Efter att Agneta Magnusson, medelst lappar i postlådorna, informerat om insatsbehov genomfördes arbetet den 21 – 22 april av ett glädjande stort antal bybor – mellan 35 och 40 personer den 21:a och 13 den 22:a.

Badplatsen

Erosionen äter sig allt längre in på området vilket medfört att vi behövt flytta en av sofforna från strandkanten till fastare mark. Den andra soffan på platsen har tidigare flyttats av samma orsak.
Kommunen, som äger berört markområdet, har vid flera tillfällen informerats om akut behov av någon form av strandskydd.

 

Festkommittén – Stina Axelsson, Hillevi Skoglund, Håkan Billander, Ulrika Jobs-Flint och Helena Hedlund

Majstångsresningen – fredagen den 2 juli kl 1800

I förberedelserna för majstångsresningen är normalt nertagning av stången det svåraste momentet. I år fick vi dock hjälp av Bo Wiktorsson som, den 28 juni, ställde upp med skogstraktor och enkelt och smidigt lade ner stången på utställda bockar.

Bo Jacobsson och Lars Gudmundson satte sedan omedelbart igång med att klä av stången för att ge plats för ny klädsel.

På förmiddagen den 2 juli  hämtade vi, Lars Gudmundson, Bo Jacobsson, Lars Backlund och Gunnar Olsson, ungbjörkar från ett område intill Backåkersvägen i Moskogenområdet.

Stina Axelsson, Hillevi Skoglund, Doris Östberg och Gunnar Olsson satte därefter igång med att förse stången med nya och sedvanliga kransar och hjärtan. Andra personer har hjälpt till genom att samla blåbärsris och blommor men särskilt med tanke på att majstångsresningen var tidigarelagd med 2 tim hade vi gynnats av att flera ställt upp. Det blev lite bråttom på slutet.

Festkommittén har till glädje för oss alla och särskilt barnen satsat på att, utöver det traditionella firandet, genomföra en del nya aktiviteter såsom korvförsäljning, lotteri, ponnyridning för barn samt dragkamp.

Majstångsresningen började med att dagens musikanter, Jan Lindroth, Ove Östberg och Karin Bond tågade in på området samtidigt som de spelade ”Äppelbo gånglåt”.

Stina Axelsson hälsade därpå den relativt talrika publiken välkommen och berättade om kvällens aktiviteter varpå majstångsresningen genomfördes under ledning av Bo Jacobsson.

När stången kommit på plats var det dags för högtidstal av Robin Malm.  Festkommittén har gjort många fruktlösa försök att finna en villig talare innan de träffade Robin som gärna ställde upp. Robin är bl a politiker och bor i Insjön.

Efter talet var det dags för sedvanliga ringlekar som följdes av de nya och uppskattade aktiviteterna bestående av ponnyridning, lotteri och korvförsäljning. Stina Axelsson basade för hästavdelningen och Håkan och Lena Billander sålde korv. För lottförsäljningen svarade några av de yngre barnen.

Till en början gynnades vi av vackert väder som  tyvärr övergick till regn vid åttatiden på kvällen och just då det var tänkt att börja med dragkamp.

Trots att festligheterna fick avbrytas i förtid kan vi konstatera att arrangemangen var uppskattade, särskilt p g a inriktningen mot att roa barnen satts i fokus.

Det ekonomiska utfallet av lott- och korvförsäljning tillsammans med kollekten blev mycket bra, utan att vara exakt angivet ca 3500 kr. En majstångsresning i byn har förmodligen aldrig tidigare  inbringat mera pengar till bykassan. Starkt bidragande orsak till det positiva utfallet är att lotteripriser och korv mm erhållits gratis eller till ringa kostnad.

Följande har deltagit i ”sponsringen”: Spar, Leksands krukmakeri, Lek & Hobby Centrum, Gezelius Tobak & Papper, Nils Skoglund AB, NECO och Shell – Bröderna Olsson.

 

Julgran

Årets julgran var skänkt av Sven Spik. Granen hämtades från Forsbodarna i Djura och Sven genomförde själv både avverkning och traktortransport. Efter att granens längd anpassats till ljusslingornas längd kopplade Sven granen till traktorkranen och lyfte den på plats. Via stege kunde vi därefter hänga upp ljusslingorna och ansluta dem till gatubelysningen. Delaktiga i nämnda göromål var, förutom Sven, Håkan Sundberg, Lars Backlund, Lars Gudmundson och Gunnar Olsson.

 

Tjärnkommittén - Håkan Sundberg och Ulf Wiklund.

Skurflotten sjösattes den 6 maj av Håkan Billander, Lars Backlund och Gunnar Olsson. Den 5 oktober drogs den, med hjälp av koppling till bil, åter upp på land av Håkan Sundberg, Lars Backlund och Gunnar Olsson.

Wittenströms, som äger stugan vid tjärnen, bidrar stort till den vackra miljön vid tjärnen genom att, förutom att visa upp en välskött tomt, regelbundet klippa gräs längs vägen och i området vid skurflotte och torkställ.

Vid de två senaste styrelsemötena har området runt tjärnen och även Åkersön i övrigt diskuterats. Bl a önskar Folkhögskolan gallring av växtligheten i slänten mellan tjärnen och vägen upp till skolan så att man från vägen åtminstone kan skymta tjärnen. Vidare föreligger planer på att åter börja pumpa in friskt vatten från Österviken varvid Folkhögskolan kan tänka sig stå för driftkostnaderna.

Vid vårt senaste styrelsemöte, 2004-12-08, diskuterades även röjningsbehov på Åkersön (Hagen som den även kallas) samt begränsad uppgrävning av diket mellan tjärnen och älven. Vi enades om att anta en förarbetad projektbeskrivning och att söka aktivitetsbidrag för beräknade kostnader från ”FramtidsUtsikt Siljan”. Då ansökan lämnades in ansågs våra möjligheter till att få bidrag som stora.

Senare har vi dock, bl a i Falu Kuriren 2004-12-17, kunnat läsa att Leksand kommun erhållit 68000 kr i statligt bidrag för ”Åkeröns naturreservat”. Vi har inte informerats i ärendet och vi vet inte heller om reservatet även omfattar tjärnen och dess närmaste omgivningar. Hur det nu än är så är det väl knappast troligt att även vi kan få bidrag för aktiviteter inom område som omfattas av reservatet.

 

Bycirkel

För att få igång en aktiv bycirkel krävs att någon intresserad och driftig person åtar sig att leda cirkelarbetet. Ett tiotal bybor har meddelat sitt intresse för att delta men ingen av dem vill ställa upp som ledare.

 

Övrigt

Brand

På mors dag den 30 maj och i 3-4 tiden på eftermiddagen överraskades vi av att det börjat brinna i Gudmundsons fastighet. Branden var mycket häftig och släckningsarbetet pågick fram till ca kl 11 på kvällen. Vad som orsakat branden är okänt men mycket talar för att det var ett elfel - FK 2004-06-01.

 

Hemsida – www.akerobyalag.leksand.nu

Åkerö byalag har under året fått en egen hemsida. Initiativtagare, konstruktör och Webbmaster är Bengt Hallström.

 

Stöld ur bilar
Notis i FK 2004-11-11

”Natten mot onsdag bröt sig tjuvar in i en bil på Björkvägen. En cd-spelare till ett värde av 2500 kr stals. Samma natt bröts en bildörr upp på Rönnvägen. Där försvann en bilstereo och en DVD-spelare. Dessutom bröts panelen på bilen sönder.”

Det är tydligt att brottsligheten kommer oss allt närmare och att vi bör vara vaksamma över egna och grannars ägodelar och misstänksamma  då vi ser okända personer på platser där de inte borde vara.

 

Ofog

Det har framkommit att några iakttagna men oidentifierade unga pojkar, under skollovet i anslutning till Allhelgonadagen, roat sig med att kasta äpplen mot husfasader och därvid även träffat fönsterrutor. Inget har gått sönder men de boende i angripna fastigheter, som är belägna söder om ”Knallen”, har upplevt  det hela som mycket obehagligt och störande.

De skyldiga borde därför ge sig till känna och be berörda om ursäkt. Genom sådant handlande skulle de säkert förlåtas och framför allt fria andra och skötsamma ungdomar som kan råka vara misstänkta.

 

Parksofforna

Samtliga parksoffor – 5 vid majstångsplatsen, 1 vid tjärnen och 3 vid stranden – har försetts med nytt och impregnerat virke som till förmånligt pris erhållits av Åkerö Snickeri AB.

 

Anslagstavlor

Ny tavla har satts upp på Billanders staket, intill passagen mellan Wallénvägen och rondellen.

Tavlan vid Åkerövägen 1 har flyttats till andra sidan vägen och fästs på staketet till  fastigheten Åkerövägen 2 –”Fiskens”.

 

Wallénvägen

Klagomål beträffande ytskiktet på Wallénvägen och dess förlängning mot rondellen har framförts till styrelsen.

Kommunen har informerats 04-11-22, i skrivelse som överlämnades direkt till ansvarig avdelning. Härvid erhölls beskedet att Wallénvägen, Estersvägen och del av Nygårdsvägen ingår i åtgärdsplanerna för 2005.

 

Styrelsen tackar alla som  hjälpt till vid våra aktiviteter och/eller på annat sätt  stött verksamheten, vars syfte är att tillvarata byns kulturella  intressen.

 

För styrelsen

 

K Gunnar Olsson

Ordförande