VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅKERÖ BYALAG  år 2005

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

 

Ordförande:

Gunnar Olsson

Vice ordförande:

Bengt Hallström

Sekreterare:

Agneta Magnusson

Kassör:               

Roger Arvids

Ledamot:

Lena Billander

Suppleant:

Karin Uusma

Suppleant:

Alf Vigren

 

Styrelsen har under året, förutom bystämman, haft ett protokollfört möte.

Därutöver har vi haft informella kontakter via telefon och e-post varvid vissa beslut kunnat fattas.

Vi har även haft möten med Åsa Rydell, miljökontoret, angående kommunens planer att göra Åkersön till naturreservat.

Ordförande har dessutom varit inbjuden till möten med Norets byalag. Detta med anledning av att Noret och Åkerö torde ha många gemensamma intressen beträffande centralorten och att vi tillsammans skall kunna vara med och påverka dess utveckling. Detta innebär att det ibland kan finnas skäl att inbjuda representant för Norets byalag till möte med vårt byalag.

Initiativtagare till samspelet är noretborna Ronny Svensson och Tore Sterner.

 

Kommittéernas verksamhet:

 

Strandkommittén - Sven Spik, Bengt Larsson och Hans Lång. 

 

Badplatsen

Området närmast strandstigen har rensats från sly som växt upp efter förra årets omfattande gallring.

Kommittén föreslår att ytterligare gallring, mellan stigen och strandlinjen, genomförs under våren 2006.

Badplatsen är fortfarande inte åtgärdad för att motverka den pågående erosionen. Vi anser att ansvaret för att något görs ligger på kommunen, som äger marken. Kommunen är väl informerad om problemet och förhoppningsvis kommer något att göras i samband med naturreservatsprojektet..

 

Festkommittén – Stina Axelsson, Hillevi Skoglund, Håkan Billander, Ulrika Jobs-Flint och Helena Hedlund

Kommittén har varit mycket aktiv och utöver traditionella festligheter genomfört valborgsmässofirande och julmarknad.

 

Majbrasa, lördagen den 30 april.

Åkeröborna fick under våren möjlighet att lämna sitt brännbara trädgårdsavfall på en utvald plats längs Sjöåkersvägen - ca 25-30 meter norr om koloniområdet.  Avfallshögen blev ordentligt stor och utbredd och måste justeras innan den lämpade sig för att brännas. För denna justering svarade Göran Mattsson som välvilligt och utan krav på ersättning ställde upp med sin grävmaskin.

Vårfirandet började kl 18.00  med att Johan Farth  satte eld på det hela. När elden tagit sig  sjöngs vårvisor, av en talrik skara bybor, under ledning av Helena Hedlund.

Senare på kvällen, då mörkret infunnit sig,  bjöds vi på ett verkligt fint och påkostat fyrverkeri anordnat och genomfört av Anders Skoglund och Matti Hysing.  För att i någon mån bidra till kostnaderna upptogs kollekt.

Arrangemangen var mycket uppskattat bland besökarna vilket borde stimulera till anordnande av flera majbrasor.

 

Majstångsresningen – fredagen den 1 juli kl 1800

I förberedelserna för majstångsresningen är normalt nertagning av stången det svåraste momentet. I år, liksom föregående år, fick vi hjälp av Bo Wiktorsson , Åkerö Snickeri, som med hjälp av skogstraktor utförde nertagningen den 29 juni.

Efter att stången länsats från gammal klädsel började vi, vid 14-tiden på fredagseftermiddagen, klä stången med nytt material, löv, blåbärsris, blommor och smågranar, som samlats in för ändamålet. Ny vimpel sponsrades av Shell, Bröderna Ohlson.

Majstångsresningen började som brukligt med att de som svarade för musiken tågade in på området. Årets ”musikkår”, som  var ovanligt stor, bestod av Jan Lindroth, Karin Bond, Bertil Jenning, Ulf Algulin, Ove Östberg och Olle Nygård.

Helena Hedlund, kvällens speaker,  hälsade därpå den relativt talrika publiken välkommen och berättade om kvällens aktiviteter varpå majstångsresningen genomfördes under ledning av Bo Jacobsson. Roger Arvids såg samtidigt till att besökarna kunde lägga ekonomiska bidrag i kollekthatten. Några riktigt unga bybor passade på att sälja lotter till för dagen anordnat lotteri.

När stången kommit på plats höll Bengt Grimlund ett mycket uppskattat högtidstal i vilket han berättade om minnen från sina 40 år som Åkeröbo.

Efter talet var det dags för sedvanliga ringlekar ledda av Margareta Jacobsson, dragkamp, lotteridragning med vinsturdelning mm. Stina Axelsson basade för dragkampen och Håkan och Lena Billander sålde korv. Det ekonomiska utfallet av lott- och korvförsäljning tillsammans med kollekten blev, liksom föregående år, mycket bra. Hur bra framgår av kassarapporten.

Följande har deltagit i ”sponsringen”:  Leksaksaffären, Sverigealmanackan, Gezelius Tobak & Papper, Nils Skoglund AB och Shell – Bröderna Olsson.

 
Julgran

Årets julgran var skänkt av Hans Lång. Granen hämtades från Styrsjöbo av Håkan Sundberg, Lars Backlund, Gunnar Olsson, Lars Gudmundsson, Per-Elis Esters och Sven Spik. Efter att granens längd anpassats till ljusslingornas längd lastades den på en personbilssläpvagn och fraktades till majstångsplatsen där den omedelbart försågs med belysningen och restes för att kunna tändas upp den 1:a advent.

 

Julmarknad – söndagen den 18 december

Majstångsplatsen lystes upp av julgranen, ljusslingor och ett otal brinnande marschaller. Marschaller fanns dessutom längs byvägarna där gårdsägarna placerat sådana vid sina infarter.

På marknaden såldes hembakat bröd, smycken, julgranar, ved, hantverk, pyssel, metallslöjd, bokbinderi mm. Håkan och Lena Billander svarade för försäljning av glögg och varmkorv med bröd.

Gratis hästskjuts runt byn erbjöds främst för att roa de unga besökarna. I härbret kunde man besöka jultomten och framföra sina julklappsönskningar. Bakom masken på den gemytlige tomten doldes Ove Östberg.

Marknadsarrangemangen uppskattades av besökarna som gärna såg att det blev en årlig tradition. Vi bör dock ha i åtanke att det krävs en hel del arbete och intresse för att anordna en marknad och att  vi inte för evigt kan räkna med en så aktiv och idérik festkommitté som den vi nu har.

Hur det gick ihop ekonomiskt framgår av kassörens redovisning – förmodligen var kostnaderna något högre än intäkterna. 

 

Tjärnkommittén - Håkan Sundberg och Ulf Wiklund.

Gallring

Planerad gallring runt tjärnen och på Åkersön blev inte genomförd p.g.a. att kommunen fått statligt bidrag för att utreda möjligheterna till att göra Åkersön och området kring tjärnen till ett naturreservat. Vid träffar Med Åsa Rydell, miljökontoret, framkom att
vi och Åsa har olika meningar om vad som skall göras, bl.a. omfattningen av gallring och andra åtgärder. Vi och Norets byalag,
som genom Ronny Svensson och Tore Sterner visat stort intresse för området på och kring Åkersön, har samstämmiga önskemål om hur området helst bör utformas och skötas. Eftersom vi kunnat märka olika önskemål bland byborna kommer samtliga intresserade få möjlighet att lämna sina synpunkter. Tillfälle till detta kommer att ges vid en, av Åsa Rydell, arrangerad exkursion i aktuellt område någon gång på vårkanten 2006. Vi kommer att informera om tidpunkten för utflykten och vill uppmana alla med intresse för området att delta.

Skurflotten sjösattes och togs upp i vanlig ordning, vår resp höst, av Håkan Sundberg, Lars Backlund och Gunnar Olsson.

Wittenströms, som äger stugan vid tjärnen, bidrar mycket  till den vackra miljön vid tjärnen genom att, förutom att visa upp en välskött tomt, regelbundet klippa gräs längs vägen och i området vid skurflotte och torkställ.

Bycirkel                                                                              

Ingen verksamhet har förekommit med anledning av att ingen vill ställa upp som samordnare. Då ett tiotal bybor anmält sitt intresse för att delta i cirkelarbetet är det synd att ingen vill åta sig ledaruppgiften. Förutsättningarna för att komma igång är stora eftersom det finns en hel del insamlat material att arbeta med.

 
Övrigt

Stöld ur bilar
Artikel i Falu-Kuriren 2005-03-22

”Brottsvåg på Åkerö. Åtta bilinbrott -  vilket senare visade sig vara nio - och sex försök har skett på en enda natt”

Notis i Falu-Kuriren 05-10-04

Tre försök till bilstöld gjordes natten mellan den 1 och 2 oktober varav ett på Åkerövägen, hos vår kassör Roger Arvids, ett på Lisselbyvägen och ett på Övermovägen. I samtliga fall åsamkades bilarna skador genom sönderslagna fönster och i två fall förstörda instrumentpaneler.

Då vi även i förra årets verksamhetsberättelse kunde berätta om försök till bilstölder finns anledning att upprepa uppmaningen till att vara vaksamma över egna och grannars ägodelar och misstänksamma då vi ser okända personer på platser där de inte borde vara.

Byavakt

I samarbete med ”Brottsförebyggande rådet” och polisen har kommunen startat upp en verksamhet som innebär att frivilliga ställer upp för att nattetid bevaka främst Noret,  Åkerö och Övermo men att avstickare till t.ex Insjön också får göras. Patrulleringen genomförs i egna bilar där föraren själv ser till att få med en ”spanare”. 

Bilägaren får 100 kr i kostnadsersättning och utbetalningarna ombesörjs av vår kassör med pengar som erhålls från bl.a. kommunen. För att smidigt kunna sköta utbetalningar har vi anslutit vårt konto till sparbankens internetbank.

Jämfört med Noret så har många Åkeröbor ställt upp men för att nå verklig effekt måste såväl Noret - som Åkeröbor visa större intresse för verksamheten.  Bevakningen innebär att man iakttar och rapporterar och att man under inga omständigheter får göra egna ingripanden.

Lyskväll

Den 6 september erhöll vi en uppmaning, från Engelbrekts vänförening, att på kvällen den 10 september placera och tända eldar och/eller marschaller längs sjöstranden. Då uppmaningen inkom så nära inpå arrangemangets genomförande ansåg vi att vi inte kunde efterfölja uppmaningen. Då kvällen inföll visade det sig att stranden ändå var väl upplyst av marschaller och eldar.  Tydligen har arrangemanget, som aviserades i Falu-Kuriren den 7 september, uppmärksammats av många som, var och en för sig, såg till att visa att vi i Åkerö hänger med då något händer.

 

 

Styrelsen tackar alla som  hjälpt till vid våra aktiviteter och/eller på annat sätt  stött verksamheten, vars syfte är att tillvarata byns kulturella  intressen.


 

 

För styrelsen

K Gunnar Olsson

Ordförande